Oznámenie verejnou vyhláškou

Obecný úrad Horný Kalník na základe požiadavky referátu lesného hospodárstva OÚ Žilina poskytol na zverejnenie oznámenie o úmysle vydať rozhodnutie vo veci schválenia Programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Kantor (SL296).

Pripomienky k návrhu PSL v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia je potrebné doručiť písomne na adresu „Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina, 010 08“ alebo e-mailom na adresu matej.kulas@minv.sk.

Oznámenie verejnou vyhláškou - návrh PSL pre LC Kantor (67 stiahnutí)

Odvolanie zvýšeného rizika vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine v súlade s ustanoveniami zákona č. 314/2021 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 121/2022 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru s platnosťou od 2. augusta 2022.

Zvýšené riziko vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine v súlade s ustanoveniami zákona č. 314/2021 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 121/2022 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru s platnosťou od 20. júla 2022 až do odvolania.

Zvýšené riziko vzniku požiaru – oznam OR HaZZ Martin (62 stiahnutí)

Grant Nadácie KIA: Dobrovoľníctvo 2022 – Zelené komunity

V roku 2022 sa obec prostredníctvom DHZ zapojila do zamestnaneckého grantového programu DOBROVOĽNÍCTVO 2022 – Zelené komunity v Nadácii KIA. V rámci projektu boli zakúpené cyklostojany, ktoré budú slúžiť pri detskom ihrisku, pred obecným úradom a pri miestnom cintoríne. Prostredníctvom grantu sa podarilo obstarať aj dreviny a materiál potrebný na zrevitalizovanie zanedbaného svahu pri vstupe do areálu poľnohospodárskeho družstva. Dreviny a kríky pomohli zasadiť dobrovoľníci v sobotu 18. júna 2022. Občanom budú navyše pri všetkých akciách v obci slúžiť aj 2 nové lavicové sety, ktoré mali možnosť prvýkrát otestovať počas osláv Dňa rodiny v areáli KD v Hornom Kalníku.

Celková hodnota grantu z Nadácie KIA bola 1 916,95 €. Ďakujeme.

Odvolanie zvýšeného rizika vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine v súlade s ustanoveniami zákona č. 314/2021 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 121/2022 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru s platnosťou od 6. júla 2022.

Odpočet spotreby elektrickej energie

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 2. júla 2022 v čase od 10:00 do 11:30 hod. bude osoba na základe poverenia od SSD, a. s. vykonávať ročný fakturačný odpočet spotreby elektrickej energie pre obyvateľstvo. Odpočet sa vykonáva pre všetkých dodávateľov. Distribučná spoločnosť zároveň prosí o sprístupnenie elektromerov k fyzickému odpočtu a kontrole meracieho zariadenia, hlavne v domácnostiach kde za posledné dva roky fyzický odpočet nebol vykonaný a tiež v domácnostiach, ktoré mali dodávateľa Slovakia Energy. Odpočet sa vykonáva v zmysle platného zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.

Poverená osoba bude viditeľne označená vestou s nápisom odpočtár s logom SSD, a. s. a poverením na výkon odpočtov. V prípade karantény prosíme viditeľne označte bránu, odpočet vo vnútri domu bude v takom prípade riešený individuálne. Elektromery verejne prístupné v plotoch, na stĺpoch, na fasádach domov budú odčítané bežne ako každý rok – elektromery na fasádach za plotom na pozemku odberateľa budú odčítané len pokiaľ budú sprístupnené (napr. odomknutá brána, žiadny voľne pobehujúci pes, atď.).