Tlačivá a formuláre

názov tlačivatyp súboru
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (0 stiahnutí) .doc
ŽIADOSŤ o vydanie súhlasu na výrub stromov (30 stiahnutí) .doc
Žiadosť o stavebné povolenie (30 stiahnutí) .doc
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (24 stiahnutí) .doc
Návrh na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavieb (28 stiahnutí) .doc
POTVRDENIE O VYKONANÍ ČISTENIA A KONTROLY KOMÍNA (27 stiahnutí) .doc
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác a domovej prípojky inžinierskych sietí (35 stiahnutí) .doc
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby (25 stiahnutí) .doc
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (33 stiahnutí) .doc
Žiadosť o zmiernenie vyrubeného poplatku (33 stiahnutí) .pdf
Žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností (30 stiahnutí) .pdf
Čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu (27 stiahnutí) .pdf
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (24 stiahnutí) .pdf