Tlačivá a formuláre

názov tlačivatyp súboru
[Sťahovanie sa nenašlo].doc
ŽIADOSŤ o vydanie súhlasu na výrub stromov (1 stiahnutie) .doc
Žiadosť o stavebné povolenie (1 stiahnutie) .doc
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (1 stiahnutie) .doc
Návrh na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavieb (1 stiahnutie) .doc
POTVRDENIE O VYKONANÍ ČISTENIA A KONTROLY KOMÍNA (1 stiahnutie) .doc
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác a domovej prípojky inžinierskych sietí (1 stiahnutie) .doc
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby (1 stiahnutie) .doc
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (1 stiahnutie) .doc
Žiadosť o zmiernenie vyrubeného poplatku (4 stiahnutia) .pdf
Žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností (4 stiahnutia) .pdf
Čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu (2 stiahnutia) .pdf
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (3 stiahnutia) .pdf