Tlačivá a formuláre

názov tlačivatyp súboru
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (0 stiahnutí) .doc
ŽIADOSŤ o vydanie súhlasu na výrub stromov (86 stiahnutí) .doc
Žiadosť o stavebné povolenie (83 stiahnutí) .doc
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (73 stiahnutí) .doc
Návrh na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavieb (73 stiahnutí) .doc
POTVRDENIE O VYKONANÍ ČISTENIA A KONTROLY KOMÍNA (77 stiahnutí) .doc
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác a domovej prípojky inžinierskych sietí (80 stiahnutí) .doc
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby (72 stiahnutí) .doc
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (77 stiahnutí) .doc
Žiadosť o zmiernenie vyrubeného poplatku (88 stiahnutí) .pdf
Žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností (78 stiahnutí) .pdf
Čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu (77 stiahnutí) .pdf
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (69 stiahnutí) .pdf