Úhrada daní a poplatkov

Obecný úrad oznamuje občanom, že v prípade rozhodnutí pre daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad s rovnakým číslom je možné bezhotovostnú platbu realizovať jednou sumou, nie je potrebné uhrádzať každé osobitne.

Oznámenie o strategickom dokumente

Obecný úrad Horný Kalník na základe požiadavky odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Žilina poskytol na zverejnenie oznámenie o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj“, ktorého obstarávateľom je Ministerstvo vnútra SR.

Oznámenie o strategickom dokumente (31 stiahnutí)

Stanoviská verejnosti k zverejnenému oznámeniu o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj“ je možné predkladať najneskôr do 25.04.2024 na adresu:

Okresný úrad Žilina
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Vysokoškolákov 8556/33B
010 08 Žilina

e-mail: dagmar.grofova@minv.sk
telefón: +421 417 335 670

Konzultácie podľa § 6, ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na Okresnom úrade v Žiline, odbore starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie si odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

Stavebné konanie s prerokovaním

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie verejnej vyhlášky o začatí stavebného konania pre stavbu „15559 Horný Kalník – horný koniec – Rekonštrukcia 248/TS/H. Kalník a Rozšírenie NNK“ s pozvánkou na prerokovanie návrhu spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční 03.10.2023 o 9:15 hod. na Obecnom úrade v Hornom Kalníku.

Verejná vyhláška: Stavebné konanie s prerokovaním (78 stiahnutí)

Zvýšené riziko vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine v súlade s ustanoveniami zákona č. 314/2021 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 121/2022 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru s platnosťou od 11. septembra 2023 až do odvolania.

Zvýšené riziko vzniku požiaru – oznam OR HaZZ Martin (67 stiahnutí)

Anna Bál 2023

OZ Náš Horný Kalník a obec Horný Kalník pozývajú všetkých na Anna Bál, ktorý sa uskutoční 29.07.2023 od 19:00 hod. v areáli kultúrneho domu.

Oznámenie verejnou vyhláškou

Obecný úrad Horný Kalník na základe požiadavky referátu lesného hospodárstva OÚ Žilina poskytol na zverejnenie oznámenie o úmysle vydať rozhodnutie vo veci schválenia Programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Kantor (SL296).

Pripomienky k návrhu PSL v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia je potrebné doručiť písomne na adresu „Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina, 010 08“ alebo e-mailom na adresu matej.kulas@minv.sk.

Oznámenie verejnou vyhláškou - návrh PSL pre LC Kantor (63 stiahnutí)