Dokumenty

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o prevádzkovaní cintorína (28 stiahnutí)

Zápisnice zo zasadnutí OZ

Zápisnica zo zasadnutia - 16.11.2022 (6 stiahnutí)
Zápisnica zo zasadnutia - 31.08.2022 (20 stiahnutí)
Zápisnica zo zasadnutia - 28.06.2022 (24 stiahnutí)
Zápisnica zo zasadnutia - 17.03.2022 (14 stiahnutí)

Uznesenia OZ

Uznesenia OZ - 16.11.2022 (3 stiahnutia)
Uznesenia OZ - 31.08.2022 (11 stiahnutí)
Uznesenia OZ - 28.06.2022 (18 stiahnutí)
Uznesenia OZ - 17.03.2022 (17 stiahnutí)

Agenda hlavného kontrolóra

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022 (22 stiahnutí)

Záverečné účty obce

Záverečný účet za rok 2021 (27 stiahnutí)
Záverečný účet za rok 2020 (13 stiahnutí)
Záverečný účet za rok 2019 (11 stiahnutí)

Podrobné čerpanie rozpočtu

Čerpanie finančného rozpočtu za rok 2021 (11 stiahnutí)
Čerpanie finančného rozpočtu za rok 2020 (11 stiahnutí)
Čerpanie finančného rozpočtu za rok 2019 (11 stiahnutí)

Individuálne výročné správy

Správy o audite hospodárenia