Zverejňovanie 2021

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Faktúry 2021/12 (34 stiahnutí) faktúry17.02.2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov (59 stiahnutí) zverejňovanie26.12.2021
OBJEDNÁVKA č. O2021/18 - úprava pripojenia vonkajšieho osvetlenia (37 stiahnutí) zverejňovanie26.12.2021
ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného 13.12.2021 (57 stiahnutí) zverejňovanie20.12.2021
Objednávky zaevidované v IS URBIS v účtovnom období 2021 - 2 (53 stiahnutí) zverejňovanie9.12.2021
Faktúry 2021/11 (63 stiahnutí) faktúry9.12.2021
Podrobnejší návrh rozpočtu pre rok 2022 (55 stiahnutí) zverejňovanie26.11.2021
Návrh rozpočtu pre roky 2022-2024 (54 stiahnutí) zverejňovanie26.11.2021
Objednávky zaevidované v IS URBIS v účtovnom období 2021 (46 stiahnutí) zverejňovanie26.11.2021
Zmluva o dielo - poľnohospodárske družstvo Sklabiňa (47 stiahnutí) zverejňovanie23.11.2021
Faktúry 2021/10 (58 stiahnutí) faktúry7.11.2021
Faktúry 2021/09 (56 stiahnutí) faktúry7.11.2021
Faktúry 2021/08 (53 stiahnutí) faktúry7.11.2021
Faktúry 2021/07 (71 stiahnutí) faktúry26.8.2021
Faktúry 2021/06 (65 stiahnutí) faktúry26.8.2021
Faktúry 2021/05 (69 stiahnutí) faktúry9.6.2021
Záverečný účet obce Horný Kalník za rok 2020 (81 stiahnutí) zverejňovanie2.6.2021
Faktúry 2021/04 (78 stiahnutí) faktúry24.5.2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany (57 stiahnutí) zverejňovanie14.5.2021
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb - Ing. Jozef Adamkovič (73 stiahnutí) zverejňovanie12.4.2021
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 1/2021 (80 stiahnutí) zverejňovanie12.4.2021
Príloha č. 1 k VZN č. 1/2021 - Záväzná časť riešenia (123 stiahnutí) zverejňovanie12.4.2021
Príloha č. 2 k VZN č. 1/2021 - Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb (126 stiahnutí) zverejňovanie12.4.2021
Faktúry 2021/03 (78 stiahnutí) faktúry7.4.2021
Faktúry 2021/02 (82 stiahnutí) faktúry7.4.2021
Faktúry 2021/01 (77 stiahnutí) faktúry7.4.2021
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Územného plánu obce Horný Kalník (101 stiahnutí) zverejňovanie18.3.2021
Správa o obstarávaní a prerokovaní Územného plánu obce Horný Kalník (86 stiahnutí) zverejňovanie18.3.2021
ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB (81 stiahnutí) zverejňovanie18.3.2021
C.1 Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia pre funkčné a priestorovo homogénne jednotky (86 stiahnutí) zverejňovanie18.3.2021
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke (65 stiahnutí) zverejňovanie16.3.2021
Odberné miesta - testovanie na Covid 19 - od 18.1. do 26.01 (86 stiahnutí) zverejňovanie18.1.2021