Zverejňovanie 2021

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Faktúry 2021/12 (74 stiahnutí) faktúry17.02.2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov (105 stiahnutí) zverejňovanie26.12.2021
OBJEDNÁVKA č. O2021/18 - úprava pripojenia vonkajšieho osvetlenia (80 stiahnutí) zverejňovanie26.12.2021
ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného 13.12.2021 (103 stiahnutí) zverejňovanie20.12.2021
Objednávky zaevidované v IS URBIS v účtovnom období 2021 - 2 (91 stiahnutí) zverejňovanie9.12.2021
Faktúry 2021/11 (101 stiahnutí) faktúry9.12.2021
Podrobnejší návrh rozpočtu pre rok 2022 (99 stiahnutí) zverejňovanie26.11.2021
Návrh rozpočtu pre roky 2022-2024 (95 stiahnutí) zverejňovanie26.11.2021
Objednávky zaevidované v IS URBIS v účtovnom období 2021 (86 stiahnutí) zverejňovanie26.11.2021
Zmluva o dielo - poľnohospodárske družstvo Sklabiňa (76 stiahnutí) zverejňovanie23.11.2021
Faktúry 2021/10 (95 stiahnutí) faktúry7.11.2021
Faktúry 2021/09 (95 stiahnutí) faktúry7.11.2021
Faktúry 2021/08 (87 stiahnutí) faktúry7.11.2021
Faktúry 2021/07 (109 stiahnutí) faktúry26.8.2021
Faktúry 2021/06 (106 stiahnutí) faktúry26.8.2021
Faktúry 2021/05 (109 stiahnutí) faktúry9.6.2021
Záverečný účet obce Horný Kalník za rok 2020 (121 stiahnutí) zverejňovanie2.6.2021
Faktúry 2021/04 (119 stiahnutí) faktúry24.5.2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany (88 stiahnutí) zverejňovanie14.5.2021
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb - Ing. Jozef Adamkovič (109 stiahnutí) zverejňovanie12.4.2021
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 1/2021 (120 stiahnutí) zverejňovanie12.4.2021
Príloha č. 1 k VZN č. 1/2021 - Záväzná časť riešenia (169 stiahnutí) zverejňovanie12.4.2021
Príloha č. 2 k VZN č. 1/2021 - Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb (169 stiahnutí) zverejňovanie12.4.2021
Faktúry 2021/03 (115 stiahnutí) faktúry7.4.2021
Faktúry 2021/02 (122 stiahnutí) faktúry7.4.2021
Faktúry 2021/01 (118 stiahnutí) faktúry7.4.2021
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Územného plánu obce Horný Kalník (138 stiahnutí) zverejňovanie18.3.2021
Správa o obstarávaní a prerokovaní Územného plánu obce Horný Kalník (129 stiahnutí) zverejňovanie18.3.2021
ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB (124 stiahnutí) zverejňovanie18.3.2021
C.1 Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia pre funkčné a priestorovo homogénne jednotky (123 stiahnutí) zverejňovanie18.3.2021
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke (101 stiahnutí) zverejňovanie16.3.2021
Odberné miesta - testovanie na Covid 19 - od 18.1. do 26.01 (123 stiahnutí) zverejňovanie18.1.2021