Územný plán

Všeobecné záväzné nariadenie obce Horný Kalník č. 1/2021 (78 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 12.04.2021
Príloha č. 1 k VZN č. 1/2021 - Záväzná časť riešenia (112 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 12.04.2021
Príloha č. 2 k VZN č. 1/2021 - Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb (113 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 12.04.2021
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Územného plánu obce Horný Kalník (89 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 18.03.2021
Správa o obstarávaní a prerokovaní Územného plánu obce Horný Kalník (78 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 18.03.2021
Záverečné stanovisko - územný plán (298 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 31.05.2019
Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie (302 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 04.03.2019
Verejné dopravné vybavenie územia (202 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 04.03.2019
Oznam: Návrh územného plánu (287 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 07.11.2018
Územný plán obce Horný Kalník (návrh) (377 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 07.11.2018
Záväzná časť riešenia a verejnoprospešné stavby - schéma (251 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 07.11.2018
Výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov (277 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 07.11.2018
Vodné hospodárstvo a energetika (224 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 07.11.2018
Verejné dopravné vybavenie územia (225 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 07.11.2018
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS (363 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 07.11.2018
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (346 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 07.11.2018
Územný plán - širšie vzťahy 2018 (281 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 07.11.2018