Územný plán

Všeobecné záväzné nariadenie obce Horný Kalník č. 1/2021 (112 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 12.04.2021
Príloha č. 1 k VZN č. 1/2021 - Záväzná časť riešenia (147 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 12.04.2021
Príloha č. 2 k VZN č. 1/2021 - Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb (149 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 12.04.2021
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Územného plánu obce Horný Kalník (120 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 18.03.2021
Správa o obstarávaní a prerokovaní Územného plánu obce Horný Kalník (108 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 18.03.2021
Záverečné stanovisko - územný plán (328 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 31.05.2019
Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie (352 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 04.03.2019
Verejné dopravné vybavenie územia (234 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 04.03.2019
Oznam: Návrh územného plánu (313 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 07.11.2018
Územný plán obce Horný Kalník (návrh) (416 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 07.11.2018
Záväzná časť riešenia a verejnoprospešné stavby - schéma (287 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 07.11.2018
Výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov (310 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 07.11.2018
Vodné hospodárstvo a energetika (254 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 07.11.2018
Verejné dopravné vybavenie územia (258 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 07.11.2018
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS (399 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 07.11.2018
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (382 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 07.11.2018
Územný plán - širšie vzťahy 2018 (333 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 07.11.2018