Územný plán

Všeobecné záväzné nariadenie obce Horný Kalník č. 1/2021 (43 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 12.04.2021
Príloha č. 1 k VZN č. 1/2021 - Záväzná časť riešenia (82 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 12.04.2021
Príloha č. 2 k VZN č. 1/2021 - Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb (79 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 12.04.2021
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Územného plánu obce Horný Kalník (69 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 18.03.2021
Správa o obstarávaní a prerokovaní Územného plánu obce Horný Kalník (65 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 18.03.2021
Záverečné stanovisko - územný plán (273 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 31.05.2019
Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie (281 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 04.03.2019
Verejné dopravné vybavenie územia (186 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 04.03.2019
Oznam: Návrh územného plánu (266 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 07.11.2018
Územný plán obce Horný Kalník (návrh) (349 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 07.11.2018
Záväzná časť riešenia a verejnoprospešné stavby - schéma (232 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 07.11.2018
Výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov (251 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 07.11.2018
Vodné hospodárstvo a energetika (204 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 07.11.2018
Verejné dopravné vybavenie územia (207 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 07.11.2018
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS (341 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 07.11.2018
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (324 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 07.11.2018
Územný plán - širšie vzťahy 2018 (258 stiahnutí)
formát PDF, zverejnené: 07.11.2018