Oznámenie verejnou vyhláškou

Obecný úrad Horný Kalník na základe požiadavky referátu lesného hospodárstva OÚ Žilina poskytol na zverejnenie oznámenie o úmysle vydať rozhodnutie vo veci schválenia Programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Kantor (SL296).

Pripomienky k návrhu PSL v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia je potrebné doručiť písomne na adresu „Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina, 010 08“ alebo e-mailom na adresu matej.kulas@minv.sk.

Oznámenie verejnou vyhláškou - návrh PSL pre LC Kantor (67 stiahnutí)