Oznámenie o strategickom dokumente

Obecný úrad Horný Kalník na základe požiadavky odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Žilina poskytol na zverejnenie oznámenie o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj“, ktorého obstarávateľom je Ministerstvo vnútra SR.

Oznámenie o strategickom dokumente (37 stiahnutí)

Stanoviská verejnosti k zverejnenému oznámeniu o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj“ je možné predkladať najneskôr do 25.04.2024 na adresu:

Okresný úrad Žilina
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Vysokoškolákov 8556/33B
010 08 Žilina

e-mail: dagmar.grofova@minv.sk
telefón: +421 417 335 670

Konzultácie podľa § 6, ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na Okresnom úrade v Žiline, odbore starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie si odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).