Úroveň vytriedenia KO za rok 2023

V súlade s ustanoveniami § 4, ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v náväznosti na Prílohu č. 1 Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov oznamujeme občanom, že úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci za rok 2023 je 70,33 %.

V zmysle ustanovení zákona poplatok za uloženie tony zmesového komunálneho odpadu od 01.03.2024 ostáva vo výške 11 €.