Úroveň vytriedenia KO za rok 2021

V súlade s ustanoveniami § 4, ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v náväznosti na Prílohu č. 1 Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov oznamujeme občanom, že úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci za rok 2021 je 64,17 %.

V zmysle ustanovení zákona sa poplatok za uloženie tony zmesového komunálneho odpadu od 01.03.2022 zníži z 18 € na 11 €.

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník

P O Z V Á N K A 

Podľa § 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 z v o l á v a m

 riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník, ktoré sa uskutoční dňa  16 septembra  ( štvrtok) 2021  o 18.00 hod v zasadacej miestnosti kultúrneho domu Horný Kalník

Program zasadnutia

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
 3. Doplnenie programu OZ
 4. Schválenie programu zasadnutia OZ.
 5. Voľba návrhovej komisie. 
 6. Kontrola uznesení
 7. Správa nezávislého kontrolóra     
 8. Rôzne ( odpadové hospodárstvo, pohľadávky, záväzky, deň úcty k starším 
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

 

Zoznam antigénových odberných miest

Zoznam antigénových odberných miest v okrese Martin

Obecný úrad vzhľadom na množstvo telefonických a e-mailových dopytov poskytol na zverejnenie aktuálny zoznam antigénových mobilných odberných miest, ktoré sú pre účely testovania na prítomnosť ochorenia COVID-19 dostupné v okrese Martin.

Pre odberné miesta v zozname využívajúce objednávkový systém je možné použiť priamy link:

https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php.

Kompletný zoznam odberných miest:

https://www.health.gov.sk/?ag-mom

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník

OBEC HORNÝ KALNÍK

Adresa: Obecný úrad, Horný Kalník č. 39, 038 02
P O Z V Á N K A
Podľa § 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
z v o l á v a m
riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník, ktoré sa uskutoční dňa  16. decembra ( streda )/ 2020  o 17.00 hod v zasadacej miestnosti kultúrneho domu Horný Kalník

Program zasadnutia

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
 3. Doplnenie programu OZ
 4. Schválenie programu zasadnutia OZ.
 5. Voľba návrhovej komisie.
 6. Kontrola uznesení 20/2020, 21/2020
 7. Správa nezávislého audítora k auditu účtovnej závierky rok 2019.
 8. Správy hlavného kontrolóra:
 • správa o výsledku kontroly č. 2/2020
 • stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Horný Kalník na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 2022 a 2023
 1. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021.
 2. Schválenie VZN č 1/2020 o miestnych daniach a miestneho poplatku za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné
 3. Schválenie Smernice č.1 o poplatkoch za odplatné úkony a služby a výške      úhrad za prenájom majetku obce Horný Kalník.
 4. Schválenie rozpočtu obce Horný Kalník na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 2022 a 2023
 5. Rôzne
 6. Diskusia
 7. Návrh na uznesenie
 8. Záver

 

 

Covid 19 – som zodpovedný

Dobrý deň,

Na základe odporúčania nadriadených orgánov Vám dávame do pozornosti web stránku na ktorej sa nachádza súbor informácii k plošnému testovaniu.

www.somzodpovedny.sk


UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 678
z 22. októbra 2020
k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu
podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej
republiky č. 587 z 30. septembra 2020

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY - obmedzenie pohybu (187 stiahnutí)

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 665
z 18. októbra 2020
k návrhu na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva
na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19
v čase núdzového stavu.

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY - celoštátne testovanie (173 stiahnutí)