Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník

OBEC HORNÝ KALNÍK

Adresa: Obecný úrad, Horný Kalník č. 39, 038 02
P O Z V Á N K A
Podľa § 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
z v o l á v a m
riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník, ktoré sa uskutoční dňa  16. decembra ( streda )/ 2020  o 17.00 hod v zasadacej miestnosti kultúrneho domu Horný Kalník

Program zasadnutia

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
 3. Doplnenie programu OZ
 4. Schválenie programu zasadnutia OZ.
 5. Voľba návrhovej komisie.
 6. Kontrola uznesení 20/2020, 21/2020
 7. Správa nezávislého audítora k auditu účtovnej závierky rok 2019.
 8. Správy hlavného kontrolóra:
 • správa o výsledku kontroly č. 2/2020
 • stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Horný Kalník na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 2022 a 2023
 1. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021.
 2. Schválenie VZN č 1/2020 o miestnych daniach a miestneho poplatku za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné
 3. Schválenie Smernice č.1 o poplatkoch za odplatné úkony a služby a výške      úhrad za prenájom majetku obce Horný Kalník.
 4. Schválenie rozpočtu obce Horný Kalník na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 2022 a 2023
 5. Rôzne
 6. Diskusia
 7. Návrh na uznesenie
 8. Záver