2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník

OBEC HORNÝ KALNÍK
Adresa: Obecný úrad, Horný Kalník č. 39, 038 02 Dražkovce

P O Z V Á N K A
Podľa § 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

druhé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník, ktoré sa uskutoční dňa 6. augusta ( štvrtok )/ 2020 o 18.00 hod v zasadacej miestnosti kultúrneho domu Horný Kalník

Program zasadnutia

1. Otvorenie.
2. Doplnenie programu OZ
3. Schválenie programu zasadnutia OZ.
4. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
5. Voľba návrhovej komisie.
6. Správy hlavného kontrolóra
– správa o výsledku kontroly č 01/2020
– správa k záverečnému účtu obce za rok 2019.
– plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020.
7. Návrh na schválenie záverečného účtu obce za rok 2019.
8. Žiadosť o odkúpenie obecného majetku pozemok par.reg C č. 92/5 o výmere 69 m2 ( p Rajčan s manželkou)
9. Návrh na odkúpenie pozemku č 91/2 o výmere 69 m2
10. Rôzne
– poplatky za užívanie ob. majetku
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *