zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník

P O Z V Á N K A 

Podľa § 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 z v o l á v a m

 riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník, ktoré sa uskutoční dňa  16 septembra  ( štvrtok) 2021  o 18.00 hod v zasadacej miestnosti kultúrneho domu Horný Kalník

Program zasadnutia

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
 3. Doplnenie programu OZ
 4. Schválenie programu zasadnutia OZ.
 5. Voľba návrhovej komisie. 
 6. Kontrola uznesení
 7. Správa nezávislého kontrolóra     
 8. Rôzne ( odpadové hospodárstvo, pohľadávky, záväzky, deň úcty k starším 
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver