Zasadnutie

                                      OBEC HORNÝ KALNÍK

   Adresa: Obecný úrad, Horný Kalník č. 39, 038 02 Dražkovce

                                                 P O Z V Á N K A

Podľa § 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                       z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník, ktoré sa uskutoční dňa  29. apríla/ pondelok/ 2019  o 17.00 hod v zasadacej miestnosti kultúrneho domu Horný Kalník

Program zasadnutia

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Voľba návrhovej komisie
  5. Kontrola uznesení
  6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019
  7. Schválenie odmien na rok 2019
  8. Rôzne
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver