Zasadnutie

                                      OBEC HORNÝ KALNÍK

   Adresa: Obecný úrad, Horný Kalník č. 39, 038 02 Dražkovce

                                                 P O Z V Á N K A

Podľa § 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                       z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník, ktoré sa uskutoční dňa  26. novembra / pondelok/ 2018  o 18.00 hod v zasadacej miestnosti kultúrneho domu Horný Kalník

Program zasadnutia

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Kontrola uznesení
 6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019
 7. Schválenie odmien na rok 2019
 8. Rôzne
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

Územný plán obce HORNÝ KALNÍK

Územný plán obce Horný Kalník je spracovaný na základe objednávky od obce. Cieľom procesu
obstarania a spracovania ÚPD je vypracovať pre obec územný plán (ďalej len ÚPN-O), ktorý určí základnú
koncepciu priestorového usporiadania a funkčného členenia územia tak, aby po jeho schválení všetky
funkčné zložky v území boli vo vzájomnej koordinácii pri zachovaní kultúrno-historických a krajinných hodnôt
a v konečnom dôsledku priniesli vyšší životný štandard obyvateľom obce.

 1. OZNAM - Návrh územného plánu (89 stiahnutí)
 2. Pokračovať v čítaní „Územný plán obce HORNÝ KALNÍK“

Naša zeleň

Aj tento rok sme sa rozhodli v našej malej obci Horný Kalník zapojiť do zamestnaneckého grantového programu Nadácie VÚB. Z celého Slovenska zaslalo svoje návrhy 213 organizácií. Vybraných bolo 35 návrhov a my patríme medzi úspešných žiadateľov. Projekt má názov NAŠA ZELEŇ a jeho náplňou je výsadba zelene v areáli pri kultúrnom dome v Hornom Kalníku. Od roku 2016 sme sa postupne zamerali na vytvorenie a zveľadenie areálu pre občanov, postupne sme vybudovali dva oddychové altánky, zrekonštruovali oplotenie, nové tanečné kolo, vysadili trávnik. Na projekte sme aktívne začali pracovať v apríli. Projekt sme odštartovali výberom medzi dodávateľmi zelene a následne sme zorganizovali 1.5. 2018 dobrovoľnícku komunitnú brigádu, na ktorej sa zúčastnili všetky vekové generácie našich obyvateľov. Vďaka ich manuálnej pomoci a finančnej podpore Nadácie VÚB sme spoločne dotvorili náš oddychovo-kultúrny areál. Veríme, že občania sa tu budú radi stretávať a nájdu si priestor pre trávenie svojho voľného času.
Ing.Ľudmila Blizniaková
Poslankyňa OZ


Deň rodiny

Pozývame vás na deň rodiny, ktorý sa uskutoční 2.6.2018 v areali kultúrneho domu Horný Kalník.