Covid 19 – som zodpovedný

Dobrý deň,

Na základe odporúčania nadriadených orgánov Vám dávame do pozornosti web stránku na ktorej sa nachádza súbor informácii k plošnému testovaniu.

www.somzodpovedny.sk


UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 678
z 22. októbra 2020
k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu
podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej
republiky č. 587 z 30. septembra 2020

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY - obmedzenie pohybu (14 stiahnutí)

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 665
z 18. októbra 2020
k návrhu na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva
na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19
v čase núdzového stavu.

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY - celoštátne testovanie (14 stiahnutí)

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník

OBEC HORNÝ KALNÍK
Adresa: Obecný úrad, Horný Kalník č. 39, 038 02 Dražkovce

P O Z V Á N K A
Podľa § 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

druhé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník, ktoré sa uskutoční dňa 6. augusta ( štvrtok )/ 2020 o 18.00 hod v zasadacej miestnosti kultúrneho domu Horný Kalník

Program zasadnutia

1. Otvorenie.
2. Doplnenie programu OZ
3. Schválenie programu zasadnutia OZ.
4. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
5. Voľba návrhovej komisie.
6. Správy hlavného kontrolóra
– správa o výsledku kontroly č 01/2020
– správa k záverečnému účtu obce za rok 2019.
– plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020.
7. Návrh na schválenie záverečného účtu obce za rok 2019.
8. Žiadosť o odkúpenie obecného majetku pozemok par.reg C č. 92/5 o výmere 69 m2 ( p Rajčan s manželkou)
9. Návrh na odkúpenie pozemku č 91/2 o výmere 69 m2
10. Rôzne
– poplatky za užívanie ob. majetku
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

Koronavírus COVID 19

Dobrý deň,
v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu COVID – 19 Vás Ministerstvo vnútra SR Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra upozorňuje, že na území Slovenska boli zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch. Neznáme osoby kontaktujú telefonicky, ale aj osobne seniorov s požiadavkou zmerania teploty, ponuky pochybných farmakologických prípravkov a podobne, čím chcú zneužiť súčasnú situáciu vo svoj prospech. V prípade, ak by boli svedkami obdobného konania, je potrebné ich informovať, aby kontaktovali políciu č. 158.

Prosíme, aby ste vašich občanov upozornili na tieto praktiky prostredníctvom obecného/mestského rozhlasu, prípadne upozornenie uverejnili aj na vašich internetových stránkach/fb.

Klienti sa v súčasnosti môžu obrátiť aj na Informačnú kanceláriu v Žiline v čase od 8:00 – 11:00 hod. (v čase osobnej prítomnosti zamestnancov), telefonicky (041/511 74 25) alebo prostredníctvom LiveChatu na www.prevenciakriminality.sk.

Ďakujeme, s pozdravom

Bc. Veronika Kozárcová

Koordinátor na regionálnej úrovni Žilina

Oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR

Okresný úrad Žilina

Janka Kráľa 4

010 01 Žilina

20. 3. 2020 – Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19_ piata aktualizácia

Vyhlásenie MS na území SR

Usmernenie MV SR pre obce – koronavírus

Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020(1)

Rozhodnutie, verejná vyhláška HH SR

prikaz_koronavirus_vyroba

oznam_koronavírus

Zasadnutie

                                      OBEC HORNÝ KALNÍK

   Adresa: Obecný úrad, Horný Kalník č. 39, 038 02 Dražkovce

                                                 P O Z V Á N K A

Podľa § 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                       z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník, ktoré sa uskutoční dňa  29. apríla/ pondelok/ 2019  o 17.00 hod v zasadacej miestnosti kultúrneho domu Horný Kalník

Program zasadnutia

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Voľba návrhovej komisie
  5. Kontrola uznesení
  6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019
  7. Schválenie odmien na rok 2019
  8. Rôzne
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver