Návrh rozpočtu na rok 2023

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie návrhu rozpočtu obce na rok 2023 v členení na hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie (verzia EKO), ktorý bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí OZ. Pre účely pripomienkového konania je k dispozícii aj návrh bežného rozpočtu v podrobnom členení na podpoložky (verzia MAX). Pripomienky je potrebné doručiť do 09.12.2022 do 12:00 hod. na adresu obechornykalnik@gmail.com.

Návrh rozpočtu na rok 2023 (EKO) (64 stiahnutí)
Návrh rozpočtu na rok 2023 (MAX) (64 stiahnutí)