Územný plán

 • Záverečné stanovisko - územný plán (9 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 31.5.2019

 • Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie (49 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 4.3.2019

 • VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE ÚZEMIA (23 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 4.3.2019

 • OZNAM - Návrh územného plánu (104 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 7.11.2018

 • Územný plán obce HORNÝ KALNÍK - NÁVRH (96 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 7.11.2018

 • ZÁVÄZNÁ ČASŤ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY - SCHÉMA (59 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 7.11.2018

 • VÝKRES VYHODNOTENIA DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV (58 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 7.11.2018

 • VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE ÚZEMIA (55 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 7.11.2018

 • VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE ÚZEMIA (59 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 7.11.2018

 • KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA S VYZNAČENOU ZÁVÄZNOU ČASŤOU RIEŠENIA A VPS (104 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 7.11.2018

 • KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA - KATASTRÁLNE ÚZEMIE, (101 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 7.11.2018

 • UP širšie vzťahy 2018 (73 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 7.11.2018