Územný plán

 • Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie (5 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 4.3.2019

 • VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE ÚZEMIA (4 stiahnutia) .pdf
 • zverejnené 4.3.2019

 • OZNAM - Návrh územného plánu (94 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 7.11.2018

 • Územný plán obce HORNÝ KALNÍK - NÁVRH (84 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 7.11.2018

 • ZÁVÄZNÁ ČASŤ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY - SCHÉMA (48 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 7.11.2018

 • VÝKRES VYHODNOTENIA DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV (44 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 7.11.2018

 • VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE ÚZEMIA (41 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 7.11.2018

 • VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE ÚZEMIA (45 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 7.11.2018

 • KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA S VYZNAČENOU ZÁVÄZNOU ČASŤOU RIEŠENIA A VPS (90 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 7.11.2018

 • KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA - KATASTRÁLNE ÚZEMIE, (89 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 7.11.2018

 • UP širšie vzťahy 2018 (59 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 7.11.2018