Podujatia 02

Činnosť bola realizovaná s podporou žilinského samosprávneho kraja ,,Finančne podporil Žilinský samosprávny kraj“

 

 

 

Zasadnutie

                                      OBEC HORNÝ KALNÍK

   Adresa: Obecný úrad, Horný Kalník č. 39, 038 02 Dražkovce

                                                 P O Z V Á N K A

Podľa § 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                       z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník, ktoré sa uskutoční dňa  29. apríla/ pondelok/ 2019  o 17.00 hod v zasadacej miestnosti kultúrneho domu Horný Kalník

Program zasadnutia

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Voľba návrhovej komisie
  5. Kontrola uznesení
  6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019
  7. Schválenie odmien na rok 2019
  8. Rôzne
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 16. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 30. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

http://www.minv.sk/?volby-prezidentsr