Úradná tabuľa

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník. (73 stiahnutí) samospráva6.3.2019
Voľba hlavného kontrolóra obce (63 stiahnutí) samospráva7.1.2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 (76 stiahnutí) samospráva9.11.2018
Návrh rozpočtu na rok 2019 – výdavky (65 stiahnutí) samospráva9.11.2018
Návrh rozpočtu na rok 2019 - príjmy (68 stiahnutí) samospráva9.11.2018
UP širšie vzťahy 2018 (129 stiahnutí) územný plán6.11.2018
OZNAM - Návrh územného plánu (173 stiahnutí) územný plán6.11.2018
KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA - KATASTRÁLNE ÚZEMIE, (161 stiahnutí) územný plán6.11.2018
KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA S VYZNAČENOU ZÁVÄZNOU ČASŤOU RIEŠENIA A VPS (174 stiahnutí) územný plán6.11.2018
VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE ÚZEMIA (115 stiahnutí) územný plán6.11.2018
VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE ÚZEMIA (114 stiahnutí) územný plán6.11.2018
VÝKRES VYHODNOTENIA DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV (130 stiahnutí) územný plán6.11.2018
ZÁVÄZNÁ ČASŤ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY - SCHÉMA (120 stiahnutí) územný plán6.11.2018
Územný plán obce HORNÝ KALNÍK - NÁVRH (172 stiahnutí) územný plán6.11.2018
Informačná povinnosť ZSČ 2018 (68 stiahnutí) samospráva6.11.2018
Informačná povinnosť 2018 (63 stiahnutí) samospráva6.11.2018
Uznesenie - predaj majetku (66 stiahnutí) samospráva1.10.2018
Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Horný Kalník (115 stiahnutí) samospráva12.9.2018
Záverečný účet obce Horný Kalník (99 stiahnutí) samospráva12.3.2018
Oznámenie o začatí územného konania (110 stiahnutí) samospráva22.4.2018
Územný plán Turčianske Jaseno (0 stiahnutí) samospráva2.1.2018
uznesenie obecného zastupiteľstva 8.12.2017 (91 stiahnutí) samospráva8.12.2017
návrh rozpočtu na roky 2018-2020 (98 stiahnutí) samospráva4.12.2017
uznesenie obecného zastupiteľstva 27.11.2017 (0 stiahnutí) samospráva28.11.2017
Uznesenie obecného zastupiteľstva 19.11.2017 (92 stiahnutí) samospráva21.11.2017
Zadanie pre územný plan Horný Kalník (92 stiahnutí) samospráva21.11.2017