Územný plán obce HORNÝ KALNÍK

Územný plán obce Horný Kalník je spracovaný na základe objednávky od obce. Cieľom procesu
obstarania a spracovania ÚPD je vypracovať pre obec územný plán (ďalej len ÚPN-O), ktorý určí základnú
koncepciu priestorového usporiadania a funkčného členenia územia tak, aby po jeho schválení všetky
funkčné zložky v území boli vo vzájomnej koordinácii pri zachovaní kultúrno-historických a krajinných hodnôt
a v konečnom dôsledku priniesli vyšší životný štandard obyvateľom obce.

  1. OZNAM - Návrh územného plánu (79 stiahnutí)
  2. UP širšie vzťahy 2018 (42 stiahnutí)
  3. KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA - KATASTRÁLNE ÚZEMIE, (72 stiahnutí)
  4. KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA S VYZNAČENOU ZÁVÄZNOU ČASŤOU RIEŠENIA A VPS (71 stiahnutí)
  5. VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE ÚZEMIA (37 stiahnutí)
  6. VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE ÚZEMIA (30 stiahnutí)
  7. VÝKRES VYHODNOTENIA DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV (29 stiahnutí)
  8. ZÁVÄZNÁ ČASŤ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY - SCHÉMA (32 stiahnutí)
  9. Územný plán obce HORNÝ KALNÍK - NÁVRH (65 stiahnutí)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *